Nieuwsbrief april 2019

Voorbereidingen kransleggingen in volle gang

Nu de datum van 4 mei nadert, is er reeds een hoop organisatorisch werk verricht binnen onze stichting. Bij de herdenkingen in Den Helder, die van de SMN en de KNSM hopen de bestuursleden acte de présence geven. We zijn echter bijzonder verheugd dat ook nabestaanden en sympathisanten zich bereid hebben verklaard namens onze een stichting een krans te leggen. Bij de Boeg te Rotterdam gaat het om mevrouw G. Groenendijk- Bogaard en haar kleinzoon Kevin Groen. De vader van mevrouw Groenendijk was een veteraan. In Harlingen hoopt de heer Sietske Switijnk een boeket te leggen bij het zeeliedenmonument. Dhr. Switijnk is de voorzitter van de zeemanswelzijnsgroep voor de haven in zijn stad.

Zoals het eens in de 5 jaar gebruikelijk is, wordt er door ons bij de Nationale Herdenking op de Dam ook een krans gelegd. Dit keer mogen we ons vertegenwoordigd weten door de gezusters Irene en Jeanette Hogen Esch. Bijzonder is dat hun verrichtingen rechtstreeks op de televisie te zien zullen zijn. Ook zal er een kort filmpje vertoond worden waarin verteld wordt over hun vader die in de TweedeWereldoorlog bij de koopvaardij voor de geallieerde strijdkrachten heeft gevaren. Onmisbare transporten voor de oorlogsvoering, voortdurend bedreigd door zeemijnen, torpedo´s en luchtaanvallen. Uit respect voor zijn moed en dat van al het koopvaardijpersoneel, zal d.v. 4 mei een krans gelegd worden.

Overigens is het bestuur altijd op zoek naar mensen die betrokken willen zijn bij de kransleggingen. Mocht u iemand kennen die ook een keer zich op deze manier voor de stichting wil inzetten, dan vernemen wij dat graag!

Vissers op zee gebleven
Zowel voor de koopvaardij als de voor de visserij was de oorlogstijd niet alleen een bijzondere maar ook een gedenkwaardige periode. Ook voor deze bedrijfstak gold dat men te maken kreeg met oorlogsvoering zonder hiervoor te hebben gekozen. Vissers hebben op soms heel bijzondere wijze bijgedragen aan het verdrijven van de vijand. Een boek hierover dat mede mogelijk is gemaakt door onze stichting, zal ter inzage liggen bij de jaarlijkse vaartocht met de Smaragd.

Minitentoonstellingen
Dhr Geluk uit Steenwijk heeft van het Scheepvaart en transportcollege aan de Lloydlaan in Rotterdam de mogelijkheid gekregen de vitrines op de zesde verdieping in te richten. Op wisselende manieren zal hier steeds iets te zien zijn over de Nederlandse koopvaardij in de oorlogsjaren. De eerste expositie gaat over hoe – in verband met de bepalingen van de “Trading with the enemy act” – te kunnen blijven varen onder de Nederlandse vlag. Deze expositie is van begin mei tot eind juli 2019 te zien. De tweede expositie “Naval raids in the South Pacific and Indian Ocean; 1942” wordt gehouden van begin augustus tot eind oktober 2019. De expositie “Olietransporten van Abadan in Perzië naar Frementle inAustralië; 1942” loopt d.v. van begin november 2019 tot eind januari 2020. Ten vierde is er van begin februari tot eind april 2020 de expositie gepland van “ De rol van de tanker Ondina binnen de geheime operatie ‘Potshot’ ”. De laatste expositie gaat over “De runs van de tanker Ondina in de periode januari 1940 tot en met juni 1945”. Deze expositie loopt van begin mei tot eind augustus 2020. De exposities zijn op lesdagen te bezoeken nadat men zich gemeld heeft bij de balie.

Roman
Wij willen u graag informeren over een boek dat is geschreven door dhr.Willem Erné*. Het betreft een roman met de titel ‘De arrogantie van het doorgeefluik’. De inhoud is losjes gebaseerd op de ervaringen van de grootvader van zijn echtgenoot, J.J. Erenstein, eerste machinist bij de Stoomboot Maatschappij Nederland. Hij was op 10 mei 1940 buitengaats, kwam terecht in Liverpool en werd ingedeeld in het konvooiensysteem. Hij is drie keer getorpedeerd geweest, heeft in Engeland een andere vrouw leren kennen die de oorlog niet overleefd heeft en hij is uiteindelijk zwaar getraumatiseerd in Australië beland. Nog één keer, in ’45, is hij naar  Nederland gevaren (op de Oranje) en wel om afscheid te nemen van zijn vrouw en dochter.

*Fans van Seth Gaaikema zullen dhr. Erné wellicht kennen als muzikaal begeleider van deze cabaretier.

Herdenkingsvaartocht Smaragd
Het bestuur is verheugd u te kunnen mededelen dat zij in staat is om weer een vaartocht te organiseren in Rotterdam. Het prachtige partyschip ‘de Smaragd’ is dit jaar besproken op 27 augustus. Vanwege de inflatie heeft de penningmeester een kleine verhoging van de eigen bijdrage moeten doorvoeren. Het bedrag is nu 37,50 EUR. Indien dit bedrag onoverkomelijk is, verzoeken wij u met ons in contract te treden. Er wordt nagedacht over een iets andere vaarroute. Na de bijzondere muzikale bijdrage van vorig jaar hopen we ditmaal het Tres Hombres Shantykoor te begroeten. Aangezien de vaartocht geen reünie meer is maar een herdenking, willen we u oproepen om niet te schromen mensen op de mogelijkheid te wijzen te kunnen meevaren. Er is ruimte genoeg dus geef u op! Overigens is uw aanmelding pas definitief als de betaling bij de penningmeester binnen is.

Veteranenplatform
Toen de voorzitter van onze stichting aanwezig was bij een bijeenkomst van het veteranenplatform gaf niet iedereen haar een warm welkom. Gelukkig waren er ook mensen die onmiddellijk wisten dat zij een ondergewaardeerde groep mensen vertegenwoordigt. Dit heeft er ondermeer toe geleid dat in het tijdschrift van het platform, Checkpoint, foto’s gepubliceerd zullen worden over de koopvaardij in oorlogstijd. Het zal voor heel wat militairen en oud militairen behoorlijk wennen zijn dat er handelsschepen te zien zullen zijn in dit blad!

Bezoek Ministerie van Defensie
In de maand april hoopt het voltallige bestuur een bezoek te brengen aan het Ministerie van Defensie. Dit ministerie is namens de overheid belast met het beheren van de informa-tie over de werkzaamheden van de koopvaardij inWO ll. Belangrijke onderwerpen van gesprek zullen de toegankelijkheid van de informatie en het levend houden van de herinnering zijn.

Website
Het bestuur is begonnen met het opzetten van een website. Inmiddels is een eerste ontwerp gemaakt en er zijn diverse offertes opgevraagd. Als alles meezit zal dit kalenderjaar onze stichting via het internet met naam en toenaam vindbaar zijn!

Financiële bijdrage 2019
De verhoging van de BTW, de noodzaak om op internet vindbaar te zijn, de professionalisering van deze nieuwsbrief, alleen al deze drie factoren stellen het bestuur voor aanzienlijk hogere kosten dan voorheen gebruikelijk.Wij willen met de tijd meegaan maar dat betekent dat we u dringend moeten vragen ons financieel te steunen. De bankgegevens staan,
zoals gebruikelijk, bovenaan onze nieuwsbrief.Wij hopen op u te kunnen rekenen.

Geplaatst in Nieuwsbrieven.